บริษัท ภัค แอนด์ ภู เซรามิก จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

บริษัท ภัค แอนด์ ภู เซรามิก จำกัด (รวมเรียกว่า “Joy and Benz Ceramic”)  เป็นผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายเซรามิกและเครื่องครัวของประเทศไทยยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ติดต่อ และ/หรือ ทำธุรกรรมกับ Joy and Benz Ceramic เช่น ลูกค้า คู่สัญญา คู่ค้า ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการ ผู้สมัครงาน พนักงาน เป็นต้น (“ท่าน”) ดังนั้น Joy and Benz Ceramic จึงได้กำหนดและบังคับใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“Privacy Policy”) ฉบับนี้ (“นโยบาย”) เพื่อชี้แจงแนวทางปฎิบัติและวิธีการที่ Joy and Benz Ceramic  ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย มาตรฐานขั้นสูงและขั้นตอนการดำเนินงานที่เข้มงวด เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ให้ถูกเข้าถึง นำไปใช้ เปลี่ยนแปลง หรือ เปิดเผยโดยมิชอบ รวมถึงการปฎิบัติให้เป็นไปตามสิทธิของท่านภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

ขอแนะนำให้ท่านโปรดอ่านนโยบายฉบับนี้โดยละเอียดก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ Joy and Benz Ceramic ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้ท่านรับทราบและเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Joy and Benz Ceramic ตลอดจนสิทธิและความคุ้มครองของท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Joy and Benz Ceramic อาจทบทวน แก้ไขนโยบายฉบับนี้ เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือ กฎหมายลำดับรอง ข้อบังคับ ประกาศของหน่วยงานราชการที่ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติม หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ จะนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ และ/หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นใดของ Joy and Benz Ceramic ต่อไป

1. วัตถุประสงค์ของนโยบาย

นโยบายฉบับนี้มีขึ้นเพื่อชี้แจงให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิและความคุ้มครองตามกฎหมายของท่าน

2. ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ดังนี้

2.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่ Joy and Benz Ceramic โดยตรง หรือมีอยู่กับ Joy and Benz Ceramic ทั้งที่เกิดจากการซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ การใช้ผลิตภัณฑ์ การติดต่อ เยี่ยมชม ค้นหาในทุกช่องทางทั้งออฟไลน์และออนไลน์ หรือผ่านผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือช่องทางอื่นใด

2.1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Joy and Benz Ceramic ได้รับ หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เช่น หน่วยงานของรัฐ บริษัทในเครือของ Joy and Benz Ceramic พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ให้บริการข้อมูล เป็นต้น ซึ่ง Joy and Benz Ceramic จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เว้นแต่กรณีที่ Joy and Benz Ceramic มีความจำเป็นตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นอนุญาต

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลแบ่งเป็น 2 ประเภท

2.2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่

(ก) รายละเอียดส่วนบุคคล ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด สถานที่เกิด น้ำหนัก ส่วนสูง ลายมือชื่อ ภาพถ่าย เสียง เสียงที่บันทึก สถานภาพสมรส จำนวนสมาชิกในครอบครัว ข้อมูลของสมาชิกในครอบครัว ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา อาชีพ ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประเภทธุรกิจ ข้อมูลในบัตร หรือเอกสารที่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานของรัฐออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หนังสือเดินทาง วีซ่า บัตรคนต่างด้าว ใบขับขี่ สำเนาสมุดทะเบียนรถ ข้อมูลประกันสังคม ข้อมูลผู้เสียภาษี และข้อมูล หรือเอกสารระบุตัวตนอื่นๆ รายละเอียดการเข้าเมือง เช่น วันที่เดินทางมาถึงและออกนอกประเทศ และ/หรือ ข้อมูลส่วนตัวอื่นใดที่ท่านให้ไว้แก่ Joy and Benz Ceramic

(ข) ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ภูมิลำเนา ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) หรือบัญชีผู้ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น LINE, Facebook, Instagram และ Google เป็นต้น และ/หรือ ข้อมูลการติดต่ออื่นๆ ที่ท่านให้ไว้

(ค) ข้อมูลการเป็นสมาชิก ได้แก่ ใบสมัครสมาชิกบัตร รายละเอียดข้อมูลบัญชีสมาชิกบัตร หมายเลขบัตรสมาชิก ประเภทสมาชิกบัตร ประเภทลูกค้า ข้อมูลในการลงทะเบียน หรือสมัครใช้บริการ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประวัติการใช้บัตรสมาชิก ประวัติการใช้บริการ คะแนนสะสม การแลกรับของรางวัล การใช้สิทธิต่างๆ ข้อมูลในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการเข้าร่วมกิจกรรมการตลาด ข้อซักถาม ความคิดเห็น คำติชม ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะของท่าน และข้อมูลการเป็นสมาชิกอื่นๆ

(ง) ข้อมูลการทำธุรกรรม ได้แก่ การสั่งซื้อสินค้า การใช้บริการ การชำระเงิน การจัดส่งสินค้า การคืนเงิน การคืนสินค้า พฤติกรรมการซื้อ หรือใช้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า หรือบริการออนไลน์ สินค้าในตะกร้า รายการสินค้าที่สนใจ การเรียกร้องเกี่ยวกับการรับประกันคุณภาพสินค้า ข้อมูลที่ได้รับจากการที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของ Joy and Benz Ceramic การตอบแบบสอบถามและผลสำรวจ บันทึกคำถาม-คำตอบ และข้อมูลการทำธุรกรรมอื่นๆ

(จ) ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ ข้อมูลการชำระเงิน

(ฉ) ข้อมูลทางเทคนิค ได้แก่

(1) ข้อมูลตำแหน่งสัญญาณ GPS เมื่อท่านเปิดใช้งานคุณสมบัติตำแหน่งที่ตั้ง

(2) ข้อมูลการเรียกดูบริการออนไลน์บนแพลตฟอร์ม เช่น เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มอื่นของ Joy and Benz Ceramic

(3) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ชื่อโดเมน (domain name หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) หรือเว็บไซต์ที่นำท่านมายัง Joy and Benz Ceramic ทั้งนี้ การเก็บข้อมูลการใช้งานออนไลน์อาจรวมถึงการใช้ cookie หรือ web beacons เพื่อช่วยให้ Joy and Benz Ceramic สามารถพัฒนาแพลตฟอร์ม หรือเพื่อปรับปรุงการให้บริการออนไลน์บนแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(4) ข้อมูล cookie และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือใช้แอปพลิเคชันของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดย Joy and Benz Ceramic ได้รับ หรือบันทึกข้อมูลจากเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน

(5) ข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ จากการใช้บริการออนไลน์บนแพลตฟอร์ม หรือระบบปฎิบัติการ หรือช่องทางออนไลน์อื่นใดของ Joy and Benz Ceramic และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือข้อมูลเครือ

(ช) ข้อมูลทางการตลาดและการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ ความประสงค์หรือการสมัครเพื่อรับข้อมูล หรือข่าวสารด้านการตลาดจาก Joy and Benz Ceramic และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ซ) ข้อมูลอื่นๆ เช่น เทปบันทึกภาพ/เสียง (Audio / Visual Information) กรณีที่ท่านเข้ามาติดต่อที่สำนักงานของ Joy and Benz Ceramic หรือการทำธุรกรรมผ่าน Video Call หรือผ่านโทรศัพท์

(ฌ) ข้อมูลอื่นใด ที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2.2.2 ข้อมูลที่อ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สภาพร่างกาย หรือจิตใจ ภาวะทุพพลภาพ ความพิการ ข้อมูลสุขภาพ ประวัติทางการแพทย์ กรุ๊ปเลือด ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลทางชีวภาพซึ่งใช้เทคนิค หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการนำลักษณะเด่นทางกายภาพ หรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ทำให้สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นได้ (Biometric Information) เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ ข้อมูลสแกนม่านตา ข้อมูลสแกนใบหน้า ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง เป็นต้น ทั้งนี้ Joy and Benz Ceramic ไม่มีนโยบายจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ยกเว้นในกรณีที่ ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ (ก) ในการพิสูจน์ตัวตนของท่านที่สมัครใช้บริการ และ/หรือ ทำธุรกรรม หากท่านประสงค์จะใช้ข้อมูลชีวภาพในการพิสูจน์ตัวตน และ/หรือ (ข) ใช้เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของท่านเมื่อทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์หรือดิจิทัลหรือเว็บไซต์ของ Joy and Benz Ceramic

2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น

ในกรณีที่ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่ Joy and Benz Ceramic เช่น ข้อมูลของญาติ คู่สมรส บุตร บุคคลอ้างอิง หรือบุคคลอื่นที่อาจรับสินค้าทีสั่งซื้อแทนท่าน หรือผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน หรือผู้รับผลประโยชน์ ผู้แนะนำ หรือชักชวนให้ซื้อสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ หรือสมัครใช้บริการ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวที่เก็บรวบรวม อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ เป็นต้น

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่ Joy and Benz Ceramic ท่านรับรองและยืนยันว่าได้แจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“Privacy Policy”) ของ Joy and Benz Ceramic ให้บุคคลดังกล่าวรับทราบและ/หรือขอความยินยอมที่เกี่ยวข้องแล้ว และทำให้มั่นใจว่าท่านมีสิทธิที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3. กรณีไม่ต้องขอความยินยอม : วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

Joy and Benz Ceramic จะขอความยินยอมจากท่านก่อน หรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ ซึ่ง Joy and Benz Ceramic สามารถอาศัยฐานตามกฎหมายอื่นในการดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านก่อนเพียงแต่ต้องแจ้งให้ท่านทราบวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 การปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับ Joy and Benz Ceramic (ในฐานะที่ท่านเป็นลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง หรือในฐานะอื่นๆ) เช่น การซื้อขายสินค้า การรับจ้างทำงาน การใช้บริการต่างๆ ของท่านกับ Joy and Benz Ceramic เช่น การส่งสินค้า การใช้บริการอื่นๆ หรือ บริการออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม

3.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย

3.3 เพื่อประโยชน์ของท่านและการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น

3.4 กรณีจำเป็นเพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

3.5 เพื่อจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

3.6 กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Joy and Benz Ceramic หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น

3.6.1 การวางแผนป้องกัน หรือดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการกระทำการทุจริต ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การทำผิดกฎหมายต่างๆ

3.6.2 การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อทำธุรกรรมกับสำนักงาน หรือสาขาของ Joy and Benz Ceramic ลงบน CCTV หรือการตรวจสอบและการยืนยันตัวตนของท่านโดยมิได้นำข้อมูลชีวภาพที่เกิดจากการใช้เทคนิค หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการนำลักษณะเด่นทางกายภาพ หรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ หรือการสื่อสาร แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลภายใน Joy and Benz Ceramic เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณร้านค้า สำนักงาน

3.6.3 การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล การตรวจสอบ หรือสอบสวนการกระทำที่ทุจริต หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือธุรกรรมที่มีเหตุควรสงสัย

3.6.4 การบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลภายใน Joy and Benz Ceramic

3.6.5 การดำเนินการให้เป็นไปตามสิทธิเรียกร้อง หรือการใช้สิทธิตามกฎหมายของ Joy and Benz Ceramic เช่น การติดตามทวงถามหนี้ การดำเนินคดี การลงบันทึกประจำวัน การแจ้งความร้องทุกข์ เป็นต้น

3.6.6 การตรวจสอบการรับส่ง อีเมล หรือการใช้อินเทอร์เน็ตของพนักงานกับท่าน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลความลับของ Joy and Benz Ceramic

4. กรณีต้องขอความยินยอม : วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

Joy and Benz Ceramic จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านให้ความยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการจำหน่ายสินค้าและ/หรือให้บริการแก่ท่าน หรือช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรม และ/หรือใช้บริการที่ท่านประสงค์ได้ รวมถึงวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ Joy and Benz Ceramic อาจส่งผลกระทบต่อท่านในการไม่ได้รับการให้บริการ ไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านอาจได้รับความเสียหาย หรือเสียโอกาส

4.1 การสมัครเป็นสมาชิก หรือ บัตรสะสมแต้มอื่น หรือ โปรแกรมสมาชิกอื่น หรือ ผลิตภัณฑ์อื่นใด และใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.2 การใช้บริการออนไลน์บนแพลตฟอร์มของ Joy and Benz Ceramic เช่น เยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือใช้งานแอปพลิเคชั่นหรือใช้บริการอื่นใดในลักษณะเดียวกันตลอดจนบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.3 การประมวลผลข้อมูลการใช้บัตรสมาชิก,บัตรสะสมแต้มอื่น การส่ง และโอนข้อมูลคะแนนสะสม การแลกคะแนนสะสมของท่าน

4.4 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมด้านการตลาดของ Joy and Benz Ceramic และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ

4.5 การตลาดและการติดต่อสื่อสาร เพื่อแจ้งข้อมูลหรือนำเสนอสิทธิพิเศษ สิทธิประโยชน์ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ กิจกรรมทางการตลาด โปรโมชั่น รายการส่งเสริมการขาย ข่าวสาร ข้อมูลการตลาด หรือ การติดต่อสื่อสารต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของ Joy and Benz Ceramic และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ

4.6 การทำการตลาดโดยตรงผ่านทางข้อความโทรศัพท์ (SMS) โทรศัพท์ อีเมล โทรสาร สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และ/หรือ ช่องทางการติดต่ออื่นๆ เพื่อนำเสนอหรือโปรโมทสินค้าหรือบริการของ Joy and Benz Ceramic และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ

4.7 การติดตามผลการให้บริการ ตอบรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถาม ตลอดจนข้อร้องเรียนเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับท่าน

4.8 การรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์กับท่าน ติดต่อสื่อสาร นำเสนอข่าวสาร หรือ ส่งคำอวยพรในโอกาสต่างๆ ให้แก่ท่าน

4.9 การทำวิจัยต่างๆ เช่น ด้านการตลาด ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) การสำรวจความคิดเห็น การวิเคราะห์ทางสถิติและแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของ Joy and Benz Ceramic

4.10 การจัดหาหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือให้บริการท่านได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของท่านให้ได้มากที่สุด รวมทั้งเพื่อคิดค้น พัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือ ยกระดับการให้บริการเพื่อส่งต่อ หรือ มอบประสบการณ์ใหม่ หรือ บริการที่เหมาะสมให้แก่ท่าน

4.11 การโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของ Joy and Benz Ceramic และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ

4.12 การสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของ Joy and Benz Ceramic

4.13 การบริหารจัดการกิจการของ Joy and Benz Ceramic หรือการที่ Joy and Benz Ceramic จ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน

4.14 การสรรหาและว่าจ้างบุคลากรหรือพนักงานของ Joy and Benz Ceramic

4.15 การแบ่งปัน หรือโอน หรือเปิดเผยข้อมูลให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจของ Joy and Benz Ceramic หรือบุคคลที่สามใดๆ ที่ Joy and Benz Ceramic เป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและบุคคลอื่นใดที่จะมีการแจ้งเพิ่มเติมให้ทราบต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่านหรือช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรม และ/หรือใช้บริการที่ท่านประสงค์ได้ และ/หรือตามวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 4.1 – 4.14 โดยมีตัวอย่างบุคคลที่สามที่ก Joy and Benz Ceramic จะเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 ของนโยบายฉบับนี้

ท่านตกลงให้ความยินยอมตามนโยบายฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 10 (สิบ) ปี นับจากวันที่ท่านแจ้งยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตร หรือยุติการเป็นลูกค้า หรือยุติความสัมพันธ์ หรือทำธุรกรรมหรือติดต่อครั้งสุดท้ายกับ Joy and Benz Ceramic แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นภายหลัง โดยท่านสามารถแจ้งเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาโดยติดต่อ Joy and Benz Ceramic ผ่านช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ สุดท้ายของนโยบายฉบับนี้

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

Joy and Benz Ceramic จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ (ก) ได้รับความยินยอมจากท่าน (ข) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ (ค) เป็นไปตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นใดที่มีอำนาจบังคับตามกฎหมาย ทั้งนี้ Joy and Benz Ceramic อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก (ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ) ดังต่อไปนี้

5.1 ผู้ให้บริการภายนอกเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ Joy and Benz Ceramic เช่น การผลิตสินค้า การให้บริการต่างๆ การค้าปลีก การจัดงานและกิจกรรมด้านการตลาด บริการด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย การทำวิจัย การสำรวจความเห็น การวิเคราะห์ข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud การบริหารจัดการความเสี่ยง การสื่อสารโทรคมนาคม การเงินการธนาคาร การลงทุน ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย การบริหารและจัดการคลังสินค้า โลจิสติกส์ การบริการรับส่งของ การบริการขนส่ง การส่งสินค้า การให้บริการบำรุงรักษาต่างๆ วิศวกรรมงานระบบ การก่อสร้าง การบริการทางไปรษณีย์ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริการระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) บริการทางการแพทย์ บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สื่อดิจิตอลมัลติมีเดีย การท่องเที่ยว การพิมพ์ การจัดส่งบุคลากร (Outsourcing) บริการตัวแทนนายหน้า การติดตามทวงถามหนี้ เป็นต้น

5.2 พันธมิตรทางธุรกิจของ Joy and Benz Ceramic ที่ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือ กิจกรรมด้านการตลาด หรือ ร่วมจัดหา หรือ ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือ ร่วมให้บริการแก่ท่าน หรือช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรม และ/หรือใช้บริการที่ท่านประสงค์ได้ รวมทั้งการให้ความร่วมมือเพื่อคิดค้น พัฒนา หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ท่านหรือลูกค้าของ Joy and Benz Ceramic

5.3 ที่ปรึกษาด้านต่างๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านการเงิน หรือ ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เป็นต้น

5.4 ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ ในกรณีการควบรวมกิจการ หรือโอนธุรกิจไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่บุคคลภายนอก

5.5 สมาคมและองค์กรต่างๆ เช่น มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ค้าปลีก สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สมาคมศูนย์การค้า สมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไทย

5.6 หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานของรัฐ เช่น กรมสรรพากร คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เป็นต้น รวมถึงศาล สำนักงานอัยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานหรือองค์กรอื่นใดที่มีอำนาจบังคับตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกข้างต้น Joy and Benz Ceramic จะจำกัดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น และจะดำเนินการให้บุคคลภายนอกดังกล่าวลงนามในสัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (“Personal Data Processing Agreement”) เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลภายนอกดังกล่าวจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นและจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ

Joy and Benz Ceramic อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ บุคคลภายนอก หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางดังกล่าวอาจมี หรือไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เท่ากัน ทั้งนี้ Joy and Benz Ceramic จะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อกำกับดูแลให้การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปอย่างปลอดภัยและบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสม หรือเป็นไปตามเงื่อนไข หรือข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนด และ Joy and Benz Ceramic จะขอความยินยอมจากท่านหากกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมในกรณีมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

7. Cookie และวิธีการใช้ Cookie

Joy and Benz Ceramic จะเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งาน หรือการเยี่ยมชมเว็บไซต์ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านการใช้ cookie ซึ่งเป็นข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดซึ่งถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตโดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง ทั้งนี้ cookie บางประเภทจำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ cookie ประเภทอื่นถูกใช้ในการจัดเก็บ หรือติดตามข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ Joy and Benz Ceramic สามารถบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงการนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า/ผู้บริโภค แนวโน้มของตลาด กระแสความนิยม เพื่อจัดหา หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้ตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างเหมาะสม

8. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแพลตฟอร์มอื่น

นโยบายฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้แก่ Joy and Benz Ceramic และการใช้งานออนไลน์บนแพลตฟอร์มของ Joy and Benz Ceramic เท่านั้น หากท่านได้กดลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มอื่น เช่น เว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน (แม้ว่าจะผ่านแพลตฟอร์ม หรือ ช่องทางการสื่อสารใดๆ ของ Joy and Benz Ceramic ก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในแพลตฟอร์มนั้นๆ แยกต่างหากจากของ Joy and Benz Ceramic

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

Joy and Benz Ceramic ตระหนักถึงสิทธิส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านมีสิทธิแจ้งให้ Joy and Benz Ceramic ดำเนินการให้เป็นไปตามสิทธิได้ตลอดเวลาด้วยการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อสุดท้าย ทั้งนี้ ในกรณีท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฎหมาย ท่านสามารถขอใช้สิทธิโดยให้บิดาและมารดา ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือมีผู้อำนาจกระทำการแทนเป็น ผู้แจ้งความประสงค์แทน

Joy and Benz Ceramic จะดำเนินการตามที่ท่านแจ้งความประสงค์โดยเคร่งครัดตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดภายใน 30 (สามสิบ) วันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้งความประสงค์ดังกล่าว ดังนี้

9.1 สิทธิขอเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่จะให้ Joy and Benz Ceramic เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา เว้นแต่มีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

9.2 สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access Information)

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ Joy and Benz Ceramic หรือขอให้ Joy and Benz Ceramic เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

9.3 สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านจาก Joy and Benz Ceramic ในกรณีที่ Joy and Benz Ceramic ได้ทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้ง (ก) มีสิทธิขอให้ Joy and Benz Ceramic ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ (ข) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ Joy and Benz Ceramic ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

9.4 สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object Profiling)

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

(ก) กรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้ด้วยเหตุจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ Joy and Benz Ceramic หรือเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Joy and Benz Ceramic หรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ Joy and Benz Ceramic อาจปฏิเสธการใช้สิทธินี้ของท่านหาก Joy and Benz Ceramic สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(ข) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง

(ค) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ ทั้งนี้ Joy and Benz Ceramic อาจปฏิเสธการใช้สิทธินี้ของท่านหาก Joy and Benz Ceramic สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ Joy and Benz Ceramic

อนึ่ง Joy and Benz Ceramic อาจปฏิเสธการใช้สิทธินี้ของท่านตามที่ระบุในข้อ 9.4 หากการเก็บรักษาเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(ก) เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

(ข) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน

(ค) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ Joy and Benz Ceramic หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ Joy and Benz Ceramic

(ง) เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ (1) เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจ้าง การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพ หรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้านสุขภาพ หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ หรือ (2) ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข

(จ) การใช้เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

9.5 สิทธิขอให้ลบ หรือ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure / Right to be Forgotten)

ท่านมีสิทธิขอให้ Joy and Benz Ceramic ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลว่าเป็นท่านได้ ดังนี้

9.5.1 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

9.5.2 เมื่อท่านถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และ Joy and Benz Ceramic ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป

9.5.3 เมื่อท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้เพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ Joy and Benz Ceramic หรือเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Joy and Benz Ceramic หรือบุคคล หรือเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง

9.5.4 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

9.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)

ท่านมีสิทธิขอให้ Joy and Benz Ceramic ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ดังนี้

9.6.1 เมื่อ Joy and Benz Ceramic อยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่ท่านร้องขอตามสิทธิของท่านในข้อ 9.7

9.6.2 เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบ หรือทำลาย เพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน

9.6.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

9.6.4 ในกรณีที่ท่านใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุในข้อ 9.4 และ Joy and Benz Ceramic กำลังดำเนินการพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายตามที่ระบุในข้อ 9.4 วรรคแรก (ก) หรือกำลังตรวจสอบว่าเป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินการภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ Joy and Benz Ceramic ตามที่ระบุในข้อ 9.4 วรรคแรก(ค)

9.7 สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Rectification)

ท่านมีสิทธิขอให้ Joy and Benz Ceramic ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

9.8 สิทธิร้องเรียน (Right to Complain)

ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญภายใต้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ Joy and Benz Ceramic หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างของ Joy and Benz Ceramic หรือของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว

10. ข้อปฏิบัติของท่านในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

เนื่องด้วย Joy and Benz Ceramic จะสามารถให้บริการแก่ท่านตามความประสงค์ของท่าน หรือปฎิบัติตามสัญญาระหว่างกันได้ก็ต่อเมื่อ Joy and Benz Ceramic ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกต้องและจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อการตรวจสอบและมั่นใจว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย Joy and Benz Ceramic จะเป็นไปตามเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท่าน (Customer Due Diligence) และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้องตามความเป็นจริงและเป็นข้อมูลปัจจุบัน ดังนั้น ท่านจึงจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับ Joy and Benz Ceramic ในการดำเนินการดังกล่าวด้วย

11. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

Joy and Benz Ceramic จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านยังใช้บริการ หรือมีความสัมพันธ์อยู่กับ Joy and Benz Ceramic หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ และเมื่อท่านไม่ได้เป็นลูกค้าของ Joy and Benz Ceramic หรือยุติความสัมพันธ์กับ Joy and Benz Ceramic แล้ว Joy and Benz Ceramic ยังจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือ ตามนโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) คู่มือต่างๆ ในเรื่องการจัดเก็บ ทำลายเอกสารต่างๆ ของ Joy and Benz Ceramic โดย Joy and Benz Ceramic จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็น หรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 (สิบ) ปีนับจากวันที่ท่านแจ้งยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตร หรือยุติการเป็นลูกค้า หรือยุติความสัมพันธ์ หรือทำธุรกรรมหรือติดต่อครั้งสุดท้ายกับ Joy and Benz Ceramic แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นภายหลัง

12. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Joy and Benz Ceramic ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : Company DPO) เพื่อกำกับดูแลการปฎิบัติตามกฎหมายของ Joy and Benz Ceramic ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายของ Joy and Benz Ceramic ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานกับท่านในการรับเรื่องร้องเรียนและช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ท่านเกี่ยวกับการแจ้งใช้สิทธิของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

13. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการยกเลิกความยินยอม หรือหยุดการรับข่าวสารหรือข้อมูลทางการตลาด หรือกรณีที่พบว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อ Joy and Benz Ceramic ผ่านช่องทางดังนี้

13.1 รายละเอียด Joy and Benz Ceramic

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ภัค แอนด์ ภู เซรามิก จำกัด
เลขที่ 951 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 099-631-1232, 02-002-4081
วันและเวลา: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 น. – 17.00 น.

Shopping Cart

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top